Betingelser

Almindelige forretnings­­betingelser

Nærværende dokument indeholder CIP-Robotics ApS (herefter CIP-Robotics) almindelige forretningsbetingelser (herefter ”Betingelserne”), hvilke gælder som integreret del af enhver form for aftale (herefter ”Aftalen”), som Kunden indgår med CIP-Robotics. Enhver henvisning til Aftalen er således også en henvisning til Betingelserne. Betingelserne er tillige tilgængelige på www.ciprobotics.com, om end disse kan blive tilpasset den konkrete Kunde. Med mindre andet udtrykkeligt og skriftligt måtte vedtages mellem CIP-Robotics  og Kunden, er CIP-Robotics aldrig bundet af Kundens fremsatte vilkår.

1. CIP-Robotics ydelser

CIP-Robotics leverer vaskeroboter til enhver form for opgave samt supplerende produkter relateret hertil, herunder rådgivning.

2. Kundens ydelser

Hvor Kunden måtte have behov for særligt tilpassede produktløsninger, er Kunden ansvarlig for levering af specifikationer og CIP-Robotics ifalder intet ansvar for produktets udformning eller funktionsdygtighed, såfremt sådanne specifikationer er fulgt.

3. Levering og risikoens overgang

Produkterne leveres Ex Works. Omkostninger i forbindelse med transporten afholdes af Kunden og transporten sker på Kundens risiko.

4. Pris og betalingsvilkår

Alle priser angives ekskl. moms. Medmindre Aftalen angiver andet, vil betaling altid forfalde løbende måned + 30 dage fra dateringen af fakturaen. Gældende priser kan rekvireres hos CIP-Robotics og reguleres i øvrigt årligt pr. 1. januar med mindre andet angives i fm. prisoplysningen. Der beregnes en morarente på 2% pr. påbegyndt måned regnet fra betalingstidspunktet ved forsinket betaling. mt spray udsender alene elektroniske fakturaer. Rykkergebyrer udgør kr. 100,00.

5. Produktinformation

Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra CIP-Robotics eller en af CIP-Robotics forretningsforbindelser – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, CIP-Robotics udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Kunden er kun bindende i det omfang, at de er skriftligt accepteret af CIP-Robotics.

6. Produktændringer

CIP-Robotics forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produk­ter samt at levere produkter i nyere eller alternativ version, såfremt disse ikke afviger væsentligt fra aftalte tekniske specifikatio­ner, form eller funktion.

7. Kundens misligholdelse

Ud over hvad der eventuelt måtte være anført andetsteds i Aftalen, og dermed også Betingelserne, er følgende forhold altid at anse som væsentlige misligholdelser og berettiger dermed CIP-Robotics til uden varsel at hæve Aftalen, idet det udtrykkeligt bemærkes, at andre forhold også kan udgøre væsentlig misligholdelse:

  • Kundens forsinkede betaling
  • Enhver form for insolvens- eller rekonstruktionsbehandling af Kundens virksomhed

I tilfælde af enhver form for misligholdelse skal CIP-Robotics ved siden af eventuelle andre rettigheder være berettiget til erstatning iht. dansk rets almindelige regler.

8. CIP-Robotics misligholdelse

CIP-Robotics forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere produkter, som var mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Kunden re­klamerer inden 12 måneder fra produktets levering, dog senest 8 dage efter manglen har vist sig eller Kunden burde have konstateret den pågældende mangel. For dele, som er udskiftet eller repareret påtager CIP-Robotics sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af 12 måneder fra den oprindelige levering. Såfremt Kunden ikke skriftligt underretter CIP-Robotics om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, fortaber Kunden sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

CIP-Robotics ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Kunden. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, urigtig montering og ændringer foretaget uden CIP-Robotics skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde.

Ved mangels indsigelser skal Kunden efter forudgående aftale med CIP-Robotics sende produktet til CIP-Robotics vedlagt en følge­seddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Kunden. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser CIP-Robotics undersøgelse, at produktet ikke er mangelfuldt, returneres produktet for Kundens regning og risiko. Såfremt produktet er mangelfuldt, sender CIP-Robotics for CIP-Robotics regning og risiko det reparerede produkt eller et erstatningsprodukt til Kunden og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde produkt.

Ovenstående udgør Kundens samlede mangelsbeføjelser og Kunden er ikke berettiget til at rejse krav mod CIP-Robotics som følge af man­gelfulde produkter herudover. Enhver økonomisk begrænsning af Kundens krav følger af pkt. 9 in fine.

9. Begrænsninger af mt sprays ansvar

Med mindre CIP-Robotics udviser grov uagtsomhed, er CIP-Robotics ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af:

  • forsinkelser af enhver art, idet Kunden uden andre beføjelser dog skal være berettiget til uden yderligere varsel at ophæve Aftalen, såfremt levering ikke er sket senest 14 dage efter det i Aftalen angivne leveringstidspunkt.

Herudover har CIP-Robotics uanset eventuel grad af uagtsomhed intet ansvar for:

  • følgeskader herunder for tyveri, hærværk, vand- og brandskader, vejrligsskader mm., eller indirekte tab, herunder for driftstab og tabt arbejdsfortjeneste;
  • Aftalens eventuelle påvirkning af Kundens forsikringsforhold;
  • forhold, hvor der foreligger force majeure, hvilket dækker over forhold uden for CIP-Robotics kontrol og som CIP-Robotics ikke med rimelighed kunne have inddraget i fm. Aftalens indgåelse;
  • produktansvarsskader ud over hvad, der følger af ufravigelige bestemmelser efter dansk rets almindelige regler om produktansvar.

Uanset om Kundens krav omfatter en afhjælpning eller et egentligt økonomisk krav, hvor dette måtte være tilladt, kan CIP-Robotics ansvar – med mindre ufravigelig lovgivning hindrer dette – aldrig overstige Kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til den af Kunden erlagte betaling for produktet.

10. Kundens friholdelse af CIP-Robotics

Rejser tredjemand krav mod CIP-Robotics, hvor der foreligger begrænsninger i CIP-Robotics ansvar jf. pkt. 9, skal Kunden holde CIP-Robotics skadesløs i enhver udstrækning, herunder også for rådgiveromkostninger.

11. Endelig Aftale

Uanset på hvilken måde CIP-Robotics og Kunden drøfter eller korresponderer om tilbud til Kunden, vil der ikke foreligge en endelig Aftale, før end Kunden fra CIP-Robotics har

ii) modtaget ordrebekræftigelse, eller

ii) modtaget de omhandlede produkter.

12. Ændringer af Aftalen

Alene skriftlige ændringer aftalt mellem parterne er gyldige. CIP-Robotics skal dog være berettiget til at varsle ændringer af Aftalen med 3 måneders frist.

13. Overdragelse til tredjemand

CIP-Robotics kan frit overdrage hele eller dele af Aftalen til tredjemand, så længe det kan ske uden gene for Kunden. Ved ændrede vilkår til ugunst for Kunden som følge af en overdragelse skal Kunden alene være berettiget til at hæve købet, men ikke herudover kræve erstatning eller anden form for kompensation.

14. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Kunden og CIP-Robotics som måtte opstå i forbindelse med denne Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, afgøres efter dansk ret. CIP-Robotics bestemmer, om den givne tvist skal behandles ved domstol (i hvilket tilfælde CIP-Robotics hjemting skal fungere som 1. retsinstans med sædvanlig appeladgang) eller voldgift (i hvilket tilfælde behandling skal ske ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen). Såfremt det er Kunden, der ønsker at rejse en sag, skal Kunden skriftligt meddele dette til CIP-Robotics, hvorefter CIP-Robotics har 10 arbejdsdage fra modtagelsen af meddelelsen til at vælge mellem domstol eller voldgift. Overholdes fristen ikke, skal Kunden alene være berettiget til at anlægge sag ved CIP-Robotics hjemting.

Uanset de ovenfor angivne værnetingsvilkår, skal Kunden dog være forpligtet til at lade sig indstævne/indklage, såfremt CIP-Robotics ved anden domstol eller voldgift bliver stævnet af tredjemand og CIP-Robotics finder anledning til at medinddrage Kunden.